Privacy Halo-genootschap

Hier vind je de privacy verklaring, de algemene bepalingen in behandel name privacy verzoeken en de betreffende formulieren hiervoor. Het HALO-genootschap neemt de bescherming van uw gegevens serieus.

Privacy verklaring

Het HALO-genootschap, gevestigd te Den Haag, is een stichting, functionerend als alumni club voor oud-studenten, -docenten en medewerkers van voormalige HALO.

Contactgegevens:

HALO-genootschap

Kluisweer 14

3155 BJ Maasland

info@halo-genootschap.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het HALO-genootschap verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich heeft opgegeven als donateur van de stichting. Daarnaast heeft de stichting in het verleden toegang tot oude studentenbestanden van de HALO gekregen en deze gegevens voor eigen gebruik verwerkt.:

 • Voor- en achternaam; (ook meisjesnaam)
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Jaar van afstuderen;
 • Informatie omtrent kennis van de persoon welke door de persoon zelf aan ons vertrekt zijn;

Van donateurs die meedoen aan onze kennis database leggen wij (met nadrukkelijke toestemming) hobbies, beroepen, relevante kennis vast om deze uitwisselbaar te maken met collega HALOgenootschapsleden.

Alle bovenstaande gegevens zullen wij nooit voor een commercieel doel of enig ander doel zonder toestemming vooraf delen met een derde organisatie.

Informatie die wij automatisch verzamelen wanneer u de HALO-genootschap-site gebruikt

Wij gebruiken alleen sessie cookies wanneer u de site gebruikt, met inachtneming van de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

De soorten informatie die wij automatisch kunnen verzamelen zijn onder andere: - Welke webpagina’s bekeken zijn en deze informatie wordt anoniem opgeslagen.

“Gebruikersinformatie”

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het HALO-genootschap verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Doel is de gegevens welke wij hebben verzameld in te zetten voor informatievespreiding omtrent activiteiten van het HALO-genootschap;
 • Als intermediair leveren wij gegevens van leden bilateraal aan elkaar uit wanneer zij daarom vragen en expliciet bilateraal toestemming hebben gegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het HALO-genootschap neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van (bedrijfsnaam)) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het HALO-genootschap bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen die wettelijk zijn vastgelegd voor gegevens van medewerkers.

Delen van persoonsgegevens met derden

n.v.t.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het HALO-genootschap gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Het HALO-genootschap gebruikt functionele tracking cookies. Het HALO-genootschap gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het HALO-genootschap en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens digitaal aanvragen op deze site.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het HALO-genootschap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via het contactformulier op onze site.

Wijzigingen Privacyverklaring

Het HALO-genootschap behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

Algemene bepalingen in behandeling name privacy verzoeken

Kosten van verzoeken

Aan een verzoek om inzage en een verzoek om correctie zijn geen kosten verbonden. Herhaaldelijke verzoeken, meer dan 2 x per jaar, worden wel met kosten in rekening gebracht a €150,- per verzoek.

Indiening van verzoeken

De betrokkene heeft het recht vrijelijk en met redelijke tussenpozen, bij voorkeur aangetekend, een schriftelijk of elektronisch verzoek om inzage in en correctie van zijn persoonsgegevens in te dienen.

Een schriftelijk of elektronisch ingediend verzoek wordt gedateerd en ondertekend, en bevat:

 • De volledige naam en voorletter en het adres van de verzoeker;
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van verzoeker;
 • Het emailadres van de verzoeker.

Indien een verzoeker niet voor zichzelf maar voor een betrokkene een verzoek indient dan dienen ook de volgende gegevens ingevuld te worden:

 • De volledige naam en voorletters en het adres van de betrokkene;
 • De geboortedatum van betrokkene;
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van betrokkene.

Een verzoek tot correctie of aanvulling kan slechts worden ingediend nadat de verzoeker inzage heeft genomen in de betreffende gegevens waarop correctie wordt verzocht. De betreffende gegevens worden elektronisch aan u worden toegestuurd.

Het verzoek om inzage dan wel correctie moet altijd elektronisch via de website worden ingediend.

Berichtgeving ontvangst en in behandeling name

Na indienen van uw verzoek krijgt u per omgaande een ontvangstbevestiging waarin de aanvraag bevestigd wordt en de termijn waarbinnen de aanvraag afgehandeld wordt.

Toetsing van in behandeling name

Het HALO-genootschap betrekt bij de behandeling van een verzoek om inzage en/of correctie slechts die verwerkingen waarvoor het is aan te merken als verantwoordelijke. Als het HALOgenootschap niet de verantwoordelijke is dan zal de verzoeker hierover bericht krijgen en eventueel worden verwezen naar de desbetreffende organisatie.

Verder toetst het HALO-genootschap of het verzoek voldoet aan de gestelde eisen die besproken zijn bij indiening van verzoeken.

Procedure uitvoering inzage en correctie

Behandeling van verzoeken

De verzoeker geeft met indiening van het verzoek impliciet toestemming dat de persoonsgegevens verwerkt mogen worden door de betrokken interne medewerkers van het HALO-genootschap, die nodig zijn om het verzoek af te handelen.

Uitvoering inzageverzoek

Indien het verzoek wordt ingewilligd, stelt het HALO-genootschap binnen 4 weken de volgende gegevens ter beschikking:

 • Waarom bepaalde gegevens worden verwerkt (doel);
 • Welke soorten persoonsgegevens verzameld worden (NAW, locatie etc.);
 • Aan welke organisaties de persoonsgegevens worden doorgegeven zowel nationaal of internationaal;
 • Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden;
 • Welke privacyrechten mensen hebben waaronder het recht om gegevens te wijzigen, aanvullen, wissen, minder gegevens te verwerken en het recht om bezwaar te maken voor het verwerken van persoonsgegevens;
 • Dat mensen het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Het HALO-genootschap geeft aan van welke organisatie zij persoonsgegevens heeft ontvangen als deze gegevens niet door de Het HALO-genootschap zelf verzameld zijn;

Een verzoek om inzage wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene of de rechten en vrijheden van anderen.

Uitvoering correctieverzoek

Een verzoek om correctie kan slechts worden ingediend nadat de verzoeker inzage heeft genomen in de betreffende gegevens waarop correctie wordt verzocht.

Het HALO-genootschap kan een verzoek om correctie slechts honoreren voor zover de opgenomen gegevens aantoonbaar feitelijk onjuist zijn of voor het doel of doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift zijn verwerkt.

Het HALO-genootschap deelt betrokkene schriftelijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek tot correctie mee of dan wel in hoeverre aan het verzoek om correctie wordt voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.

Het HALO-genootschap voert een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk uit.

Indien de gegevens naar aanleiding van het verzoek zijn verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd, brengt Het HALO-genootschap eventuele derden aan wie de gegevens voorafgaand daaraan zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk op de hoogte van de aangebrachte wijzigingen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning kost.

Indien verzoeker daarom vraagt, doet het HALO-genootschap opgave van de derden aan wie de wijzigingen zijn medegedeeld.